A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

Огляд модельних навчальних програм міжгалузевих інтегрованих курсів для 5-6 класів НУШ

Дата: 25.08.2022 09:54
Кількість переглядів: 336

10740115445651276235

Міжгалузевий інтегрований курс «Драматургія і театр»

Назва модельної навчальної програми: «Драматургія і театр. 5-6 клас» (міжгалузевий інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти.

Автори: Старагіна І. П., Чужинова І. Ю., Івасюк О. М.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: наказ МОН від від 12.07.2021 №795.

Освітні галузі: мовно-літературна та мистецька.

Модельна навчальна програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової середньої освіти, ідеї концепції «Нова українська школа» та реалізує компетентнісний, особистісно орієнтований та діяльнісний підходи.  

Пріоритетами викладання міжгалузевого інтегрованого курсу є:  

 • інтеграція різних видів діяльності; 
 • підтримка позитивної взаємодії учнів для досягнення спільних цілей (створення колективного творчого продукту); 
 • фасилітація читацьких інтересів та задоволення потреб школярів у взаємодії з мистецтвом, зокрема різними видами театру; 
 • обмін творчим досвідом, зокрема у сфери акторської майстерності.

Структура програми

Програму структуровано по навчальних роках, у кожному з них виокремлюється 9 тематичних розділів, які логічно пов’язані між собою. Тематичні розділи в межах кожного навчального року об’єднані спільною темою:

 • 5 клас: «Театр зблизька». Тематика розділів спрямована на ознайомлення учнів зі специфікою драматичного театру та творів, призначених для сцени, а також розкриття деяких особливостей сценічної творчості актора драматичного театру через театральні практики (теми: «Театральне мистецтво серед інших видів мистецтва та немистецьких дисциплін», «Театр - місце зустрічі актора і глядача», «Театральна вистава: від ідеї до втілення», «Акторська майстерність», «Складові драматичного твору», «Створення вистави: етапи втілення», «Взаємодія актора із глядачем: як подолати страх публічного виступу», «Шлях до визнання: від натхнення до практичних дій», «Формування здатності оцінити створену виставу»). 
 • 6 клас: «Драматургія гри». Тематика розділів дозволяє розширити уявлення учнів про театр, ознайомитися з різними видами театру і відрефлексувати власний творчий потенціал через театральні практики (теми: «Театр та його різновиди», «Вибір театральної форми», «Складові акторської майстерності», «Характер персонажа та сценічний образ», «Проєктування вистави», «Вибір та постановка вистави», «Художній та музичний виміри вистави», «Моновистава як особлива форма», «Уявлення про театральну критику»).

У межах кожного тематичного розділу передбачено театральні практики (рольові ігри, імпровізація, інсценізація тощо), які описані в орієнтовних видах навчальної діяльності. При цьому кожного року до Міжнародного дня театру учнівський колектив створює «виставу року»: 

 • для 5 класу – це вистава за п’єсою, у підготовці якої беруть участь учні всього класу; 
 • у 6 класі – це декілька вистав за вибором учнів (театр ляльок, естрада, мюзикл, драматичний театр, фізичний театр тощо), у підготовці кожної з яких бере участь певна група учнів.
  Компоненти основної частини програми

У межах кожного розділу визначено очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної діяльності. 

Очікувані результати навчання відповідають орієнтирам для оцінювання на етапі адаптаційного циклу навчання:

Мовно-літературної освітньої галузі з 3-х груп обов’язкових результатів навчання учнів:

 • взаємодія з іншими особами в усній формі, сприймання та використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях; 
 • сприймання, аналіз, інтерпретація, критична оцінка інформації в текстах різних видів, зокрема інформаційних та художніх текстах класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), медіатекстах, та використання інформації для збагачення власного досвіду і духовного розвитку;
 • висловлення власної думки, почуттів, ставлення та ідеї, взаємодія з іншими особами у письмовій формі, зокрема інтерпретуючи інформаційні та художні тексти класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних),  взаємодія з іншими особами в цифровому просторі (у разі потреби), дотримання норм літературної мови. 

Мистецької освітньої галузі усіх 4-х груп обов’язкових результатів навчання учнів:

 • пізнання різних видів мистецтва, інтерпретація художніх образів, набуття досвіду емоційних переживань, розвиток ціннісного ставлення до мистецтва;
 • формування художньо-образного, асоціативного мислення під час творчої діяльності в різних видах мистецтва;
 • пізнання себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами, розвиток емоційного інтелекту;
 • використання інформаційного середовища у власній творчості та художній комунікації.

Оскільки програма реалізує частину обов’язкових результатів навчання освітніх галузей, її використання доповнюється такими модельними навчальними програмами для 5-6 класів:

 • інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжні літератури) або інтегрований курс літератур (української та зарубіжної);
 • інтегрованого курсу «Мистецтво».

Пропонований перелік літературних творів є орієнтовним, учитель може доповнити його іншими, які, на його думку, матимуть більший резонанс серед учнів. Творча діяльність потребує від учителя лише спрямовувати увагу здобувачів освіти на певні твори, але вибір твору для втілення на сцені роблять самі школярі.

Міжгалузевий інтегрований курс «Робототехніка»

Назва модельної навчальної програми: «Робототехніка. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти.

Автори: Сокол І. М., Ченцов О. М.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: наказ МОН від від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу МОН від 29.09.2021 №1031).

Освітні галузі: природнича, інформатична, математична та технологічна.

Модельна навчальна програма є міжгалузевим курсом, який підсилить практичне спрямування зазначених галузей, підвищить мотивацію здобувачів освіти та сприятиме формування актуальних на ринку праці компетентностей. 

Завданнями реалізації програми є:

 • формування у здобувачів освіти стійкого інтересу до технічної творчості, нових технологій, предметів природничо-математичного циклу та мотивації до їх вивчення;
 • формування критичного та технічного мислення школярів;
 • інтегроване вивчення навчальних предметів інформатика, фізика, математика, природознавство, географія, біологія, технології;
 • рання професійна орієнтація;
 • отримання досвіду у винахідництві, використанні мікроелектроніки, розумних пристроїв, датчиків, у програмуванні;
 • опанування засобів пізнавальної та практичної діяльності;
 • формування особистої відповідальності за результати своєї діяльності на прикладі розробки власних і спільних проєктів.

Структура програми

Програму структуровано по навчальних роках, у кожному з них виокремлюється тематичні розділи, які мають єдині наскрізні результати навчання впродовж вивчення програми:

 • генерація задуму та вибір об’єкта проєктування для його втілення за допомогою вчителя чи інших осіб, пояснення свого вибору;
 • розробка алгоритмів за допомогою поєднання базових структур з метою розв’язання задач та корегування алгоритму за потреби;
 • складання та налагодження програмних проєктів для розв’язання задач/проблем;
 • виявлення наполегливості у разі виникнення  помилок і проблемам під час роботи над проєктом;
 • оцінка результатів власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усунення наслідків допущених помилок;
 • презентація результатів власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності.

Крім того, у 6 класі школярі мають навчитися здійснювати маркетингові дослідження та шукати інформації про об’єкт проєктування. 

У межах кожного розділу визначено очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної діяльності. Запропоновані навчальні теми базуються на поняттях початкової школи освітніх галузей «Математика», «Я досліджую світ», «Мистецтво», «Інформатика» тощо. Автори програми вважають доцільним впровадження проблемно-пошукових, дослідницьких, творчих та інших методів навчання.

Міжгалузевий інтегрований курс «STEM»

Назва модельної навчальної програми: «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти.

Автори: Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: наказ МОН від від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 29.09.2021 №1031).

Освітні галузі: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична. 

Метою впровадження міжгалузевого інтегрованого курсу є рання професійна орієнтація учнів та розвиток уявлень про роль і значення STEM-освіти, STEM-професій та кар’єру в Україні, популяризація та пропедевтика зазначених освітніх галузей, розвиток науково-технічної творчості й створення умов для розвитку STEM – компетентностей через залучення школярів до дослідження, мейкерства, освоєння нових технологій та проектну діяльність.

Реалізація програми дозволяє досягти наступних обов’язкових результатів навчання для наступних освітніх галузей:

 • мовно-літературна: здатність сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в текстах різних видів, зокрема інформаційних та художніх текстах, медіатекстах, та використовувати інформацію для збагачення власного досвіду і розвитку; висловлювати власні думки, почуття, ставлення та ідеї, взаємодіяти з іншими особами у письмовій формі, зокрема інтерпретуючи інформаційні та художні тексти; у разі потреби взаємодіяти з іншими особами в цифровому просторі, дотримуючись норм літературної мови;
 • математична: вміння досліджувати проблемні ситуації та виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів; моделювання процесів і ситуацій, розробка стратегії, плану дій для розв’язання проблем;
 • природнича: усвідомлення цілісності природничо-наукової картини світу; розвиток наукового мислення, набуття досвіду розв’язання проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці з іншими особами);
 • технологічна: реалізація творчого потенціалу здобувача освіти, готовність до зміни навколишнього природного середовища без заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну, здатність до підприємливості та інноваційної діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для задоволення власних потреб; уміння формулювати ідею та втілювати задум у готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності;
  інформатична: здатність використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання проблем, розвитку, творчого самовираження.

Структура курсу

Реалізація програми здійснюється через проектну діяльність. Складниками міждисциплінарного курсу є:

1. Вступ. Тут актуалізуються уявлення про проєкт і організацію проєктної діяльності, формується уявлення про галузі STEM, STEM-освіту та STEM-професії.

2. П’ять змістових модулів. Їхній зміст носить пропедевтичний міждисциплінарний характер та присвячений дослідженню феноменів природи, науки і техніки та пов’язаних із ними сфер діяльності людини за класифікатором професій: «людина – людина», «людина – техніка», «людина – природа», «людина – знак», «людина – образ». 
Кожен змістовий модуль складається з 5-7 занять, які присвячені:

 • науковому бекграунду проєкту;
 • технологічним рішенням, пристроям та винаходам у відповідній галузі;
 • інженерному дизайну прототипів об'єктів, що вивчаються;
 • математичному аналізу, вимірюванням та розрахункам;
 • дослідженню світу професій;
 • презентації учнівських проектів.

Протягом одного навчального року учням пропонується реалізувати 5 різноманітних проєктів міждисциплінарного характеру, поєднуючи природознавчі, технологічні, математичні та інформатичні аспекти пізнання і дослідження.

3. Підсумковий модуль. Він передбачає проведення учнівських хакатонів, захисту учнівських проєктів, відвідування регіональних підприємств, організацій та установ, а також проведення STEM-фестивалів та STEM-пікніків.
Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм, методів і засобів навчання, вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Бажаєте отримати практичні поради щодо створення траєкторії навчання міжгалузевих навчальних програм? Долучайтеся до предметного інтенсива «Міжгалузеві інтегровані курси в 5 класі НУШ»!  


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень